ban_Sing
sing

山社 近況網站       
        

欲參加者請逕向本會謝琇芳小姐報名 23202009

 
組預定行程有:
7/16 羊頭山(已報名額滿)
10/8~10 嘉明湖,奇萊主北,或大霸尖山(集訓中)
12月玉山主,北,東峰(集訓中
2017.7.16 登羊頭山 預告

2017/05/01 童圭函女醫師一人雪山單攻
2017/04/29至30 奇萊南華行part I    partII